Een Blog Vól verwijderde gebande geweigerde verfoeide shockerende Bijdragen Getuigenissen en Informaties

vrijdag 9 maart 2012

KLOKKENLUIDERONLINE CENSUUR

Alle Onderstaande Getuigenissen Bijdragen Informaties zijn Door de heer micha kat van zijn Website geweigerd verwijderd geband al dan niét ná Plaatsings op Het Zij Klokkenluideronline.nl Het Zij nrc-ombudsman.nl
http://www.nrc-ombudsman.nl/artikel/1643/klokkenluideronline-weer-on-air.html/comment-page-1#comment-9190
Timmer
9 maart, 2012 om 7:38

Ik Heb het vonnis Gelézen. http://zoeken.rechtspraak.nl/detailpage.aspx?ljn=BV7967

“”NEDERLANDSE RECHTSPRAAK IS EEN GROTE SMERIGE CORRUPTE EN PEDOFIELE BENDE!”"

DÀt Kan Ik Beámen!

Gebruikelijk stonden (staan?) die rechters en advocaten saampjes Onze Kinderén op schoolreisjes aan górt te drógéren en Vérkráchten DÙS Scheiding der machten Kunnen We ZO AL vergeten.En Criminéélste samenspannen en samenzweringen Als van zélf Aan Nemen.

Kén Ik trouwens Die moscowiczen en de Hiér Vaker Besproken salomonson óók Ván!

Bestuurders politici rechters advocaten acteurs ombudsmannen leraren doktoren schooldirecteuren priesters etc die saampjes hele kudden schoolkindéren op schoolreisjes Verkrachten drogéren Misbruiken martelen. Én Dán dié monarchprogrammeringen nóg eens. Elk schoolreisje wás het ráák!

Én Die pikken maar in de Keeltjes rammen. http://samuel-heinemann.tumblr.com/post/17886003990/baby

Óm Hét nóg eens Òver Totáál Willens en Wétens Falen én wéigéren van de Plicht der Staat te Hebben de Burger Verplicht Zijn té Beschermen. NOPE DÙS!


http://www.nrc-ombudsman.nl/artikel/1643/klokkenluideronline-weer-on-air.html/comment-page-1#comment-9189
Timmer
9 maart, 2012 om 6:47

In Zake een bolhaar die opkomt voor Homofiele Mensen http://www.nrc-ombudsman.nl/artikel/1535/bolhaar-komt-op-voor-homos.html IS Het Nog Heel Vreemd dat tegelijkertijd een rabijn uit zijn dak ging over homos met veel rel en bombarié én een ronny naftaniel ook al zó opeens op kwam voor homos. Dé mafiabladjes veel aandacht er voor.Past alles exact.Een campagne.

Volgens Mij een Misbruikmafia pr actie.> Vanwege eeuwen Van vervolgingen Doodsbange Mensen om Hun Voorkeuren ronselen en manipuleren.Erg christelijk ook vanwege de stress kiezen velen dan toch maar dát huwelijk én staatsbestel om Kindjes te kweken.

Mischien heeft de industrie weer wat extra werkkrachten nodig of lopen de Kinder bordelen droog of de Kinder gangbangende Wijkterrorismen ván Die Misbruik mafia?


http://www.nrc-ombudsman.nl/artikel/1643/klokkenluideronline-weer-on-air.html/comment-page-1#comment-9187
    Timmer
    9 maart, 2012 om 4:55

    Gratis Advies van yehudi

    34:30 Onrechtmatige overheidsdaad Plicht Onderdanen beschermen EU overheid cq gemeenten Schadeplichtig (inzake de weg getreiterde Homofielen)

    http://www.vissers-moszkowicz.nl/#/media-publicaties/yehudi-moszkowicz-bij-pauw-witteman-over-de-zaak-van-het-utrechtse-homostel

    Me Dunkt Klokkenluideronline.nl en de Webmaster hebben méér dán ééns én veelvuldig Zelfs Óndér afwezigheid ván Staatsbescherming cq áfwezigheid Redelijk té Verwachten Optreden en Uitoefening Van Ambten Wetten Plichten Eden Geléden.

    Mede en vooral in dienstelijk in justitieel optreden en aanpak en in de rechtspraak zelf ook buiten saboterend ontwrichtend stalkend en belagend gedrag op Straat op de Website mét de Website tegen de Website en tegen de Personen en bezoekers òók en tegen Publicatiemogelijkheden tegenwerkingen en ivm Werkverhinderingen.

    Ván Meeste voorvallen Kan Men Vast hondérden Getuigen Producéren Dié er bij waren of de Website bezochten en Bewijsmateriaal ?

    Dán Die Klokkenluiderregeling WÀÀR IS DIE?
    Buitén kijf Bént U TÒCH Een Authentiéke Klokkenluider.

    Zoú yehudi…óf zou Die een hartaanval krijgen…?http://www.nrc-ombudsman.nl/artikel/1614/satanisch-ritueel-in-ridderzaal.html/comment-page-1#comment-9160
Timmer
7 maart, 2012 om 5:32

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

Réchtstrééks úit de edele fritzlkélders ván wijn weib en gesang Alle Kindéren Bang en Dood voor de wijn Die wel weer Hún Bloed zal zijn.

Han zegt:
7 maart 2012 om 04:47

ALLE gedragingen óm heen Ben van den Brink Doen Mij Concluderen dat Hij ÈN Zijn Familie Wél Degelijk met de JÒODSE Misbruikmafia té maken hébben. Hét Gaat Hiér DUIDELIJK NIÈT Òm een zwedbádpédo een Sietze oid. IN DIÈ zaken staan dé Daders in hét Licht HIÈR De Sláchtóffers!

Wát Betekent Dat er nog massaal veel méér Misbruik drogéringen Kindér verprostitueringen in Zijn Woonomgeving alsmede op Creches Peuter en Lagere scholen plaats vinden cq vónden. Dán Kán Men gebruikelijk dé heroine ghb lsd scopolaminen(tér uithoring Kinderen en afpersingen Ouders Familie Geliefden ér mee)chemicalien Reproductieremmers én dé tabak alcohólsporen Vinden. Psychische en Fysieke Signalen dát er Vérkrácht gemarteld gedrogeerd is. Allerlei houdingen meningen gedragingen ten opzichte van daders Ván Dóodsangst tót totale devotie. Schuld én onderwerping aan joden áls untermensch Dáár dé statús rángen én stánden dé wáárdélóosheid én schúldighéid ér mét vuist én belediging In gehámerd werden Náást hét verliés van Alle Eer en Zin. Ná schoolreisjés waar Kindéren jaarlijks gehersenspoeld werden dán óok heel dé politiéke agenda voor dé komende honderd jáár incluis prefab rassenhaat en pólitiék richting. Ùitéráárd álles hava naguilá én heil aan de bankiér gehalte.

Vánwége Déze Criminéél Raciáál discriminérende statusinrichting der Maatschappijen en eeuwen door de joden is voor de hand liggend DÀT ALLE overheid ambt status door dé DÀDERS bij familiare érfopvolgingen bezét wórden cq wérden.Intérnátionáál ALLE besturen kádérs wetgevingen jutitiés partijen ambten gevuld mét banksterbroedsels elitegebroed adelgebroed van bóven áf.Ván húize Kindér Vérkráchténd Misbruikénd gebroed!

ÀLLE gedragingen Ontwikkelingen Informatie In én ÒM Déze Zaak Op Sturen Naar Regeringen én Diensten Van Andere Landen.Incluis Interpol FBI Politici Religien Partijen Dáár Mee Dié Gewápend Zijn Tegen Déze kliék van Niks.
Emailactiés Tér Informeringen Ván Familiés Omgevingen Woongebieden Gemeenten Diensten Collegás Burélen Departementen Ván én Òver rechters ovjs ambtenaren politici Die aan Dit Soort Zaken samenspannen samenwérken IS Òok Wél Wát en Kán Inkéér Corréctie Ten gevolgen Hébben.
´
Zó ALs Òok Een Politie té Alkmaar Heus Wel Goed Geinformeerd Mag Worden Àls Zij Geheel en Al niéts Ván de Zaak Wéten. lagere rangen ambtenaren volken óok het joodse weten té vaak niét wát de Ware bedoelingen motiéven en plannen zijn. Need to know. Kén Ùw leider Maak Ze Wijs. Indién er joden christénen en óok moslims zijn die dénken een goddienst een religié té dienen Dié dienen hét Méést Goddeloze dát er Kan bestaan. Zo IS dát altijd al gewéést. Mensen Die dénken dé democrátié wetgeving overheden zijde “verworvenhéden Idém Dito Òók Uw religié IS Vullis en bedrog. In alle vormen wás U hoér én slaaf en diende dé parasiét uitvréételite. Hét Enige Indérdáád waar in ze uit blonkén!

Wéét Dát alle media overheid politiék samenspannen cq zwijgen in Deze Zaken. DÀT die JÒÒDSE Misbruikmafia dermátig goéd en stevig geórganiséérd IS dát zij een Wereldwijde Vaticáán hétse kunnen starten en jarenlang volhouden ÒM VÀN EIGEN Véél Èrger Misdáád én liéderlijkhéden ÁF TE LEIDEN! DÀÀR willen ze Zélfs oorlogjés en kunstmatige reccesiés tegen áán gooién om áf te leiden mét Lévensbelang gevaar en nóg Érger. Zélfs de réltrapperijen ván Kindér bordéél israel der afgelópen járen WÀS óm van Deze Zaken oa hun Wereldwijdje exterminátiés drogérings en monarchprogrammas in Creches Op Peuter en lagere schooltjés Én tegen Volken Én Ván intérnationále TRILJÀRDEN Èn Mega Eigendomsróven en plundéringen áf te leiden. Mede ván herháálde Mislukte pogingen ván de li clan en israel Ons Sinds 2000 in een atoomoorlog te doén verdampen. Hún Irangegil een symptóom én ondérdéél ér ván. Hét ging niét alléén máár óm een véntjé dát een Kindje in het Donker knéép.

Dé dóor de loeb lubbers li clan Die naar China gingen ná plunderingen Hiér áchter geláten handlangers mededaders volksleden áchterlatende tussen wal en schip én hádden méé verdampt moéten zijn. Dáár zitten We nu méé óp geschéépt. Mét ca 100.000 zwaar gesubsidiéérde Kindér en Baby sérieverkrachtende drugs en Mensen verhandelende én terrorismen activismen Wijkterrorismen Rassenhaat zaaiende ghettokwékende rabijnen en imams óok.

ÒOK instantiés als wetgever justitie diensten en óok Jeugd zorg media medische wereld spannen met Misbruikmafia samen. Universiteiten en veiligheidsdiensten Criminéél samenwerkende op hun hand als NCTb AIVD ook.

Èén job cohen die dé Politiechefs voor de Misbruikmafia neutraliseert. Tv progs die hét hallelujah van joden gaan zingen. Zijn We mee doodgeslagen de afgelopen jaren.Èén hirsch ballin en donner Die internet en WOB wilden killen.Èén kalbfleisch mét Crechemonopolié etc etc etc …

ÁLLe Nieuws en Websites wég en gesaboteert Die Wel Berichten over grootscheepse Misbruiken. Onnodige vaccinaties op dringen óm dé vergiftigingen óp schoolreisjes te verbloemen.Instantiés waar óndér Jeugd zorg Die Valse beschuldigingen doén óver dát Ouders oorzaak problemen der Jeugd ZOÙdén zijn. Vervalste rapporten opstellen mét oa NCTb en uni Utrecht over oorzaken radicalisátie Jeugd. Àllézzzz óm wég te komen mét de ZÈLF Gepleegde daden ván Schande en Mis.

argusoog.org/breaking-ben-van-de-brink-met-veel-geweld-gearresteerd/#comment-44043
“Interessant detail is dat de op het politiebureau Alkmaar werkzame agenten van niets wisten, zij zijn van de hele affaire afgeschermd gehouden, zo meldden zij aan Ben.”

Klopt zulke terreurcellen van die nationaal en internationaal Misbruikende mafiabende zitten onder de snelknop van Misbuikende bendeleden en neutraliseren van uit politie geheime diensten instanties justitie rechtbanken politiek etc Alle Opstand Slachtoffers en Getuigen.Daar om stonden ook agenten om Ben heen en niet om de dader. Vervolgens een gekende campagne Ben zijn Imago onder de bevolking kapot te maken van uit justitie door een aangedikt dossier van Hem op straat te gooien Kennen We van Geert Wilders Óók al Wél.

http://www.argusoog.org/breaking-ben-van-den-brink-opnieuw-90-dagen-opgeborgen/comment-page-1/#comment-55176
http://terror-and-survive-all.blogspot.com/?view=flipcard
http://samuel-heinemann.blogspot.com/2012/01/devil-devil.html

@AC 6 maart, 2012 om 10:24

WIÉ de Kosten en Schaden Hébben te Betálen?

Dé internationale globale elite en voor al banksters Uitéráárd!

Die hebben decennia geleden ondér false flag van oa feminisme weer een Wereldwijd beleid geintroducéérd om aan alle Kinderen te kunnen komen via Creches en Lagere scholen. Het gedrag en beleid van wetgevers en justities is daar diréct mee verbonden. Hét Kindér Crechemonopolize ván pieter kalbfleisch IS Dáár DIRÉCT MEE verbonden.

Dé Kosten en Schaden ZIJN IMMÈNS En vormen zga alle Sociale en Medische Lasten Ziékenhúis en Doktorrekeningen. De Mééste Kosten van ALLE diensten instantiés en overheden áán dé Gevolgen. Òórzaak én Bron van Alle Misdaad en Misstand waar bij een collaborerend mafia Jeugd zorg zé > áán Dadergroepering … enkel ál 8,5 MILJÀRD pér jáár aan omzét óplevert áán dé Gevolgen van hun Misdaden áan Kindéren op schoolreisjés.http://www.nrc-ombudsman.nl/artikel/1609/friso-in-londen-of-in-bariloche.html
Timmer
7 maart, 2012 om 5:46

Jouw reactie behoeft nog goedkeuring van de beheerder.

Ik gok dat ie op Aruba zit. Alle Kiddy rapers hebben een zwak voor Aruba. Waar justitiefamilielid joran vd sloot ook al een vriendinnetje had en waar over in Engelstalig nieuws behoorlijk lugubere verhalen de ronde gaan als vermiste Jongeren en rare feestjes. Dús daar zal die zich wel thuis voelen?

De hele Kiddy rapetop(rot) van de overheden wetgevingen regering hébben nóg ál een zwak vóór Aruba. Vliegen áf en áán dáár.Mark rutte ook al alhoewél de media daar over in alle talen geen enkel bericht van hebben gedaan. Mischien kent die j vd sloot wel persoonlijk. Lijkt Mij zeer voor de hand liggend. Mischien leveren zijn onkostennotas nog beeld richting Aruba.

Dan zijn de serie bezuinigingen van balk en rutte overgenomen door mafialeden in eu die Ons nu perst en dreigt via begroting terwijl ze zelf miljárden roven en miljárdenkosten opdringen.Dat is dan dús al 27 jáár dát Wé sériebezuinigen sinds We in de EU zitten. Als dank exporteerde eu Onze Industrie Werkgelegenheid en Toekomst naar China en elders.En importeerde Misdaad en Armoeden. Elk eu Land ontwricht met staatsterreur en massa immi en emigraties en seriebezuinigingen en topzware overheden en dienstverleningen. En ene oorlog en conflict na andere.

Me dunkt eu is oplichter en mafiaorg van de banksterelite die eu trouwens van begin opgezet en opgelégd hebben zo als ze al heel lang allerlei orgs en sromingen opleggen aan Volken en Landen.Kontinu destabiliseren vermalen en in chaos gooien en houden. Alle eu leden ook geen Vertegenwóórdigers van Landen Volken Partijen Máár nazaten en gebroed van die bankstereliten die zich áls vertegenwoordigérs vóordóén. In alle Landen is het met meeste bestuur en partijen ook zó! Eliteshadowsociety van boven óp Ons gelegd en parasitérende als een bovenlaag een ubervolk op host Volken. Meeste diensten instanties bedrijven onder hun en steeds meer vanwege grootstschalige roven en diefstallen met hulp leden in wetgevingen diensten en overheden van hun of in hun handen. Crushen ene Land ná ander van boven af.

Tegelijk Misbruiken ze Ons om Landen aan te vallen binnen te dringen en dan komen zij gelijk er achter aan om alle bezittingen en besturen alle macht over te nemen incluis de controle op alle Communicatie en Besluit. Einde Volk. Wij dé gevolgen schuld en rekeningen en zij alleen dé winsten en voordelen. Een dér Redenen dát een zo een gezinnetje al triljoenen kon samenschrapen. Àls óf Dát niét genoeg nog eens alle Kinderen van de Volken via Misbruik overheden wetgevingen en schoolsystemen kapót Vérkrachten drogéren verhandélen verprostituéren terwijl Pa en Ma Zich het schompes wérken de rekeningen en kosten van dié ongewenste gasten te voldoén anders nog de Straat op ook.

Buitendien geeft die mafia eu 20.000 euro per niet euburger aan ronselaars die ze de eu in kunnen jagen en daar mee oa afrika al vergaande ontwricht hebben. Dé hiér heen gejaagde en geronselde buitenlanders Misbruiken ze in hun industrien en misbruikindustrien voor ze in de Maatschappij en Sociale Systemen gedropt worden voor vólgende ladingen import.Waar nu Polen aan de beurt zijn uitgevreten te worden en Wij de rekeningen gevolgen en schaden weer.

Van deze feiten hebben we van geen enkel nieuwsbron noch hulporg ooit Mogen Vernemen.

Buitendién begaat die eu het Misdrijf om veroordeelde voortvluchtige criminelen uit niet eu landen toe te laten. Zo als Kinder Verkrachters moordenaars oorlogsmisdadigers voortvluchtige regeringsleden. Òok daar aan zullen ze vast vet verdienen.
Geen opmerkingen: